Brottslighet och ursprungsland

Som bekant finns i Sverige generellt ett positivt samband mellan utländsk härkomst och hög brottslighet. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har sammanställt två rapporter på temat härkomst och brottslighet, varav den senaste är från 2005 [1]. Tyvärr verkar BRÅ inte längre sammanställa dessa rapporter, trots att de bevisligen är relevanta utifrån de samband som finns. Ett annat potentiellt problem med BRÅs rapporter samt svensk statistik kring brottslighet och härkomst är att härkomstindelningen är väldigt grov, endast svensk och utländsk bakgrund används.

Vårt grannland Danmark för dock klart mer detaljerad statistik vad gäller brottslighet och härkomst; de registrerar nationell härkomst hos personer dömda för brott [2]. Jag gjorde en partiell genomgång av denna statistik i januari 2016 och tänkte redovisa resultaten här då de i allra högsta grad är intressanta i ett svenskt kontext – inte minst p.g.a. Sveriges bristfälliga statistik på området. Jag har utifrån officiell dansk statistik [2] själv producerat samtliga diagram och grafer nedan.

Fig. 1 visar relativ representation av härkomst[a,b,c] för personer dömda för våldtäkt i Danmark under åren 2010-2014. Personer av dansk härkomst har för varje år representation 1, och är alltså referens.

DK_rapists_origin
Fig. 1

Som synes är personer med icke-västlig bakgrund (härkomst) klart överrepresenterade vad gäller begångna våldtäkter. Det är under studerad period 5-11,5 ggr så sannolikt att en person ur gruppen med icke-västlig bakgrund är dömd för våldtäkt än en ur gruppen med dansk bakgrund. Representationen för gruppen med västlig bakgrund är i stort sett densamma som för den med dansk bakgrund.

Anledningen till att representationerna fluktuerar såpass mycket är sannolikt att Danmark har relativt få invånare och att antalet våldtäkter är relativt lågt. Årliga variationer på ett mindre antal våldtäkter ger då stor procentuell skillnad för det året.

Jag studerade också nationell bakgrund hos personer dömda för våldsbrott i Danmark under åren 2010-2014. Fig. 2 visar representation för män i åldrarna 14-79 baserat på nationell bakgrund.

DK3
Fig. 2

Personer med dansk bakgrund är för varje år referens (=1). Som synes sticker personer med somalisk bakgrund ut rejält, med en överrepresentation på 7 till drygt 10 ggr. Även övriga “asylländer” sticker ut negativt, med överrepresentationer i spannet drygt 3 till 5,5 ggr. Studerade icke-asylländer är underrepresenterade (Kina) eller i paritet med Danmark (Vietnam).

Fig. 3 är en visualisering utifrån samma dataset, där en grupps andel av befolkningen jämförs med gruppens andel av utdömda våldsbrott.

DK4
Fig. 3

Personer med danskt ursprung har sjunkit med knappt två procentenheter under perioden 2010-2014 och deras andel av våldsbrott med ca 3,5 procentenheter. Under samma period har andelen personer med ursprung enligt nedre delen av figuren ökat från ca 1,2% till ca 1,46%, en ökning med 22%. Överrepresentationen för denna grupp visar en svagt stigande trend och 2014 var gruppens andel av våldsbrott 7%, eller 4,8 ggr större än gruppens befolkningsandel.

Orsakerna till detta positiva samband mellan utomvästlig (“asyllands”)härkomst och hög brottslighet är sannolikt flera och kräver en ordentlig fördjupning, vilket jag avser göra (åtminstone en ansats till) i senare inlägg. Dock kan vi utan tvekan konstatera att kopplingen härkomst och åtminstone viss typ av brottslighet är mycket stark, varför Sveriges beslut att inte föra denna typ av statistik ter sig felaktigt.


Fredric Morenius
Civilingenjör, forskare och ordförande för Medborgerlig Samling i Stockholm


Noter

[a] Ursprungsland definieras utifrån moderns födelseland. Om endast en förälder är känd räknas dennas födelseland. Då ingen förälder är känd utgår härkomst från personens egna upplysningar.
[b] Västliga länder:  EU28 plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland.
[c] Icke-västliga länder: alla övriga


Referenser

[1] http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

[2] http://www.statistikbanken.dk/

 

Advertisements

9 thoughts on “Brottslighet och ursprungsland”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s