Är människor religiösa i ett gott samhälle?

Med anledning av Sveriges relativt nya belägenhet att vara en västerländsk sekulär demokrati satt under press av religiösa krafter som vill återinföra religiöst inflytande över samhällsstyrningen är det intressant och relevant att studera hur graden av religiositet korrelerar med ett gott samhälle.

För att göra det har jag sammanställt information från 58 länder[a] kring medborgarnas grad av religiositet[b], religiösa sammansättning[c] samt politiska rättigheter och medborgerliga friheter[d]. Denna information har jag sedan vägt samman för att visa hur dessa parametrar korrelerar med ett gott eller mindre gott samhälle.

De 58 länderna utgör en absolut merpart av de länder som ingick i “World Values Survey Wave 6” under 2010-2014 [1], från vilken jag även hämtat information om grad av religiositet. Datan över religiös sammansättning per land är tagen från Pew Research “The Global Religious Landscape” [2] och datan över politiska rättigheter och medborgerliga friheter per land från Freedom Houses rapport “Freedom in the World 2015” [3].

Fig. 1 visar de länder som ingick i World Values Survey Wave 6. En relevant fråga för denna bloggpost är huruvida urvalet av de 58 länderna är representativt för den totala uppsättningen länder globalt. Länder från alla världsdelar finns representerade och för Kristendom och Islam motsvarar andelarna med respektive religiös majoritet rimligt väl andelarna på individnivå globalt, så jag kommer i diskussionen anta tillräcklig global representativitet.

coverageWVS6
Fig. 1

Fig. 2 visar ett punktdiagram över de 58 länderna där vertikala axeln utgör graden av icke-religiositet [-1..1] och horisontella axeln utgör graden av politiska rättigheter och medborgerliga friheter [1..7]. Lågt värde på vertikala axeln betyder hög religiositet och vice versa, lågt värde på den horisontella axeln betyder svaga politiska rättigheter och medborgerliga friheter och vice versa. Färgen på ett lands punkt visar landets religiösa majoritet. 25 länder har kristen majoritet och 18 muslimsk.

Klicka på Fig. 2 för en större version där detaljerna framgår ordentligt.

Fig. 2

 

Det första man kan konstatera är att människor i de undersökta länderna till övervägande del är religiösa då en klar majoritet av länderna ligger under noll på den vertikala axeln. De länder som är neutrala eller mer icke religiösa (vert. >= 0) har de flesta av dem en stor kristen andel av befolkningen. 100% av länderna med muslimsk majoritet (hädanefter benämnda “muslimska länder”) är mer religiösa (vert. < 0) mot 76% av de med  kristen majoritet (hädanefter benämnda “kristna länder”). 72% av de muslimska länderna har en mycket religiös befolkning (vert. <= -0,8) mot endast 16% av de kristna länderna. Detta stämmer väl överens med den gängse bilden av att den kristna världen kommit längre i sekulariseringsprocessen än den muslimska.

När det gäller den horisontella axeln, politiska rättigheter och medborgerliga friheter, ser man att maximal poäng (7) uppnår endast länder med kristen majoritet, blandad kristen och sekulär majoritet, samt Japan som har en blandad Buddhistisk och sekulär majoritet. Polen och Cypern klarar det med relativt hög religiositet. Med anledning av nyliga händelser i Polen är det dock rimligt att ifrågasätta ifall de kommer att bibehålla högsta poäng framöver.

32% av de kristna länderna ligger på högsta poäng, medan 0% av de muslimska gör det. Det enda muslimska landet som klarar sig någorlunda hyfsat är Tunisien, som dessutom gör det med en hög religiositet även jämfört med andra muslimska länder. Med andra ord bör Tunisien nog studeras av dem som försöker hitta vägar framåt för att göra bättre länder av de muslimska (~arabiska våren v2.0).

Merparten, 76% av de kristna länderna har en poäng >=5, medan endast 6% av de muslimska har det (Tunisien, 6). Med anledning av denna observation, låt oss titta på Kristendoms, Islams och sekulärs medelpoäng vad gäller politiska rättigheter och medborgerliga friheter. Fig. 3 visar dessa.

Avg_PR_CL
Fig. 3

Samtliga länder med en substantiell sekulär grupp i befolkningen har maxpoäng 7, varför medelvärdet blir 7. För de kristna länderna är medelpoängen 5,32, för länderna med blandad kristen och muslimsk befolkning är den 3,5, och sist kommer de muslimska länderna med 2,81.

Låt oss också titta på hur de länder med en mycket religiös befolkning (vert. <= -0,8) klarar sig (Fig. 4):

Avg_PR_CL_Avg_Rel
Fig. 4

Mönstret som kan ses direkt i punktdiagrammet (Fig. 2) ses här tydligt: kristna högreligiösa länder har medelvärde 4,75, de högreligiösa länderna med blandad kristen och muslimsk befolkning har 3,5, och de högreligiösa muslimska länderna har 3.

För att få en indikation på hur långt länderna och de religiösa grupperna kommit i sekulariseringsprocessen kan vi titta på medelvärdet för hur oviktig religion är inom grupperna på landsnivå, vilket visas i Fig. 5.

Avg_Religiosity
Fig. 5

Som synes tenderar både kristna och muslimer fortsatt vara mer religiösa än i ett “neutralläge”, med muslimska länder klart mer religiösa än kristna.

Slutsatser

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den mest relevanta faktorn, politiska rättigheter och medborgerliga friheter, är negativt korrelerad med religiositet och i ökande grad negativt korrelerad med ökande religiositet. Vi kan också tydligt konstatera att kristna länder bättre lyckas förena respekt för politiska rättigheter och medborgerliga friheter än vad muslimska länder gör. Bäst lyckas de länder som har en stor sekulär grupp i befolkningen, vilket endast finns i traditionellt kristna länder samt Japan.

Trots att denna sammanställning av statistik inte kan påvisa kausalitet mellan religiositet och dålig respekt för politiska rättigheter och medborgerliga friheter finns väldigt tydliga samband. Dessa indikerar att såvida Sverige vill behålla en tätposition i världen vad gäller stor respekt för politiska rättigheter och medborgerliga friheter skulle vi vara ett unikt undantag ifall vi skulle klara av det med en stor blandad kristen och muslimsk befolkning. Kombinationen stora grupper kristna, muslimer sekulära skulle dessutom bryta ny mark då det inte finns inom något land ännu, men givet indikationerna i denna genomgång skulle resultatet sannolikt inte vara lyckat.


Fredric Morenius
Civilingenjör, forskare och ordförande för Medborgerlig Samling i Stockholm


Noter

[a] Algeria, Azerbaijan, Argentina, Australia, Bahrain, Armenia, Brazil, Belarus, Chile, China, Taiwan, Colombia, Cyprus, Ecuador, Estonia, Georgia, Germany, Ghana, India, Iraq, Japan, Kazakhstan, Jordan, South Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Malaysia, Mexico, Morocco, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Singapore, Slovenia, South Africa, Zimbabwe, Spain, Sweden, Thailand, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Ukraine, Egypt, United States, Uruguay, Uzbekistan, Yemen

[b] “World Values Survey Wave 6” variable V9- Important in life: Religion.
Grad av religiositet ges per land i fyra nivåer (låg-hög: l2, l1, h1, h2) och i statistiken ges andel (%) svarande per nivå. Ett enkelt mätetal togs fram genom följande viktningsformel:

avgRelc = (-2*l2+-1*l1+1*h1+2*h2)/100/2

Detta ger -avgReli spannet [-1..1], där -avgRel< 0 betyder högre religiositet.

[c] Tabell “Table: Religious Composition by Country” sid 45 -> i [2]

[d] Landstabeller sid 21 -> i [3]
Freedom House tillämpar en sjugradig skala där 1 är bäst och 7 sämst. Då jag ville illustrera med 1 sämst och 7 bäst vände jag på skalan och beräknade sedan medelvärdet av PR + CL ur det.


Referenser

[1] http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp

[2] http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf

[3] https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s