Antalet våldtäkter troligen 3 ggr fler pga icke-västliga invandrare

I mitt blogginlägg om brottslighet och ursprungsland visade jag att människor i Danmark med icke-västlig bakgrund[a,b,c] är klart överrepresenterade vad gäller att vara dömda för våldtäkt. Under perioden 2010-2014 var det i Danmark i snitt ca. 8 gånger mer sannolikt att en person med icke-västlig bakgrund dömdes för en våldtäkt än en med dansk eller västlig bakgrund.

I detta inlägg används denna statistik för att uppskatta situationen i Sverige vad gäller våldtäkter och förövarens nationella bakgrund.

Enligt danska SCB, Danmarks Statistik [1], hade år 2015 62,2% av Danmarks invandrare i åldrarna 14-79 år icke-västlig bakgrund. Då motsvarande information inte finns hos SCB, antar vi att andelen invandrare med icke-västlig bakgrund i Sverige är densamma, 62,2%. Enligt SCB hade i Sverige år 2015 ca. 2,68 miljoner människor i åldrarna 14-79 år utländsk bakgrund[d]. Enligt antagandet ovan har då 2,68*0,622= 1,67 miljoner av dessa icke-västlig bakgrund. Övriga invånare i samma åldersgrupp har då västlig eller svensk bakgrund, dvs. (2,68-1,67)+5,49 = 6,5 miljoner människor.

För att uppskatta den relativa andelen begångna våldtäkter mellan dessa två grupper antar vi att överrepresentationen i Sverige är densamma som i Danmark, dvs. ca. 8 gånger. Vi låter x representera antalet våldtäkter per en miljon invånare av gruppen med svensk eller västlig bakgrund. Antalet våldtäkter av dessa,  Vsv, ges då av

V_{sv} = 6.5x

Antalet våldtäkter av de med icke-västlig bakgrund,  Viv, ges inkl. överrepresentationen av

V_{iv} = 1.67*8x = 13.36x

Det totala antalet våldtäkter, Vtot, blir då:

V_{tot} = V_{sv} + V_{iv} = 19.86x

Andelen våldtäkter av de med icke-västlig bakgrund, Vaiv, är då

V_{aiv} = \frac{V_{iv}}{V_{tot}} = 0.673 = 67.3\%

trots att de endast utgör 20,4% av det totala antalet människor i de båda grupperna.

Vi kan också se att i och med tillskottet av gruppen med icke-västlig bakgrund är det totala antalet våldtäkter 19,86x/6,5x =  3,06 gånger fler än de hade varit utan denna grupps tillskott. Detta givet att övriga gruppers våldtäktsfrekvens legat på samma nivå även utan gruppens med icke-västlig bakgrund närvaro i Sverige.

Vidare är antalet våldtäkter av gruppen med icke-västlig bakgrund 13,36x/6,5x = 2,06 gånger fler än antalet av gruppen med svensk eller västlig bakgrund.

Låt oss för att sätta dessa relationer i perspektiv se till hur fördelningen blir av det faktiska antalet våldtäktsdomar år 2015. Detta år föll 291 domar för våldtäkt[e] [2], och enligt uppskattningen att 67,3% av de dömda har icke-västlig bakgrund innebär det att 196 av dessa är personer ur denna grupp och 95 ur gruppen med svensk eller västlig bakgrund.

En annan intressant övning är att titta på hur antalet personer i gruppen med icke-västlig bakgrund skulle kunna tänkas påverka gruppens andel av samt det absoluta antalet våldtäkter. Låt oss göra det förenklade antagandet att antalet personer med svensk eller västlig bakgrund är konstant och att den andra gruppens överrepresentation är enligt ovan. Vi låter Piv vara antalet miljoner personer med icke-västlig bakgrund och Vaiv’ vara den resulterande andelen våldtäkter begångna av personer ur denna grupp:

V_{aiv'} = P_{iv} * \frac{8x}{(6.5x + P_{iv} * 8x)} = \frac{8P_{iv}}{(6.5 + 8P_{iv})}

Fig. 1 visar funktionen Vaiv’ och vi kan t.ex. se att vid dubbla dagens antal personer i gruppen med icke-västlig bakgrund (3,37 miljoner) skulle gruppen stå för drygt 80% våldtäkterna och redan vid drygt 800 000 personer skulle gruppen stå för 50% av våldtäkterna.

Vaiv_prim_graph
Fig. 1    y = Vaiv’ och x = Piv

Vi kan också studera det absoluta antalet våldtäkter begångna av personer i gruppen med icke-västlig bakgrund. Låt oss då igen göra det förenklade antagandet att antalet personer med svensk eller västlig bakgrund är konstant och att den andra gruppens överrepresentation är som ovan.

Det totala, faktiska antalet utdömda våldtäktsdomar år 2015 ges av

V_{tot} = V_{sv} + V_{iv} = 6.5x + 1.67*8x = 291

vilket ger

x = \frac{291}{(6.5 + 1.67*8)} = 14.65 våldtäkter per en miljon invånare.

För ett variabelt antal miljoner personer med icke-västlig bakgrund, Piv, ges då det totala antalet våldtäkter av denna grupp av

V_{tot\_iv} = P_{iv}*8x

Fig. 2 visar utfallet av denna hypotetiska funktion (Vtot_iv, blå), samt det konstanta antalet våldtäkter av gruppen med svensk eller västlig bakgrund (röd).

Vtot_iv_graph
Fig. 2    y = Antal våldtäkter och x = Piv

Vi kan härur t.ex. se att vid dubbla dagens antal personer i gruppen med icke-västlig bakgrund (3,37 miljoner) skulle antalet våldtäkter begångna av personer ur gruppen vara ca. 390 stycken och det totala antalet våldtäkter i Sverige skulle vara 485 mot dagens 291, vilket motsvarar en ökning med ca. 67%.

Diskussion

Ovanstående beräkningar bygger pga. SCBs brister på vissa antaganden och också på förenklingar. Siffrorna bör dock rimligtvis ligga någorlunda nära de faktiska och förenklingarna bör ge rimligt rättvisande resultat. Beräkningarna innefattande alternativa antal personer med icke-västlig bakgrund skall dock endast ses som hypotetiska illustrationer snarare än sannolik utveckling vid ytterligare ökat antal personer i denna grupp.

Det skall noteras att inga försök till förklaring av orsakerna bakom begångna våldtäkter görs. Detta är istället endast ett bidrag för att konkretisera kring graden av de problem med sexuellt våld som finns i samhället, och en pekare på vad som troligen är en huvudfaktor till det stora antalet våldtäkter.


Fredric Morenius
Civilingenjör, forskare och ordförande för Medborgerlig Samling i Stockholm


Noter

[a] För inrikes född definieras ursprungsland utifrån moderns födelseland. Om endast en förälder är känd räknas dennas födelseland. Då ingen förälder är känd ges härkomst av personens egna upplysningar.
[b] Västliga länder:  EU28 plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland.
[c] Icke-västliga länder: alla övriga
[d] Denna siffra har approximerats då SCB endast anger ålder i 10-årsgrupper.
[e] Våldtäkt och grov våldtäkt, inklusive mot barn.


Referenser

[1] http://www.statistikbanken.dk/
[
2] http://www.bra.se/download/18.25f91bdc15453b49d0f9589b/1464674751252/450La-2015.xls

7 thoughts on “Antalet våldtäkter troligen 3 ggr fler pga icke-västliga invandrare”

 1. Intressant och tekniskt blogginlägg 🙂

  Vore intressant att se hur resultaten ändras om du tar hänsyn till

  [1] sv och iv gruppernas olika åldersfördelningar.

  [2] att det framförallt är män 15-35 som står för våldtäktsbrotten.

  [3] Att det är män som begår nästintill alla våldtäkter.

  Like

  1. Hej,

   Jag håller just nu på att ta fram data ur den danska källstatistiken där jag studerar det du nämner. Jag kommer här publicera ett inlägg om det inom några dagar!

   Mvh Fredric

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: