Sveriges invandringspolitik – handlingsplan i en ödesfråga

Den process Sverige genomgått de senaste 50 åren är unik i mänsklighetens historia. Det låter absurt storslaget, eller hur? Aldrig någonsin tidigare har ett territoriums befolkningssammansättning på så kort tid ändrats i så stor omfattning, med en blandning av folkgrupper som är så värdemässigt och kulturellt avlägsna varandra. Det är närmast brutalt att lägga fram det så. Men är det osant? Nej.

Väldigt många vill dock av förståeliga skäl inte tänka på eller prata om detta. Det anses inte passande att granska och undersöka denna genomgripande förändring, iallafall inte för mycket och för tidigt. Förändringen är en del av ett större liberalt projekt som inte skall störas. Det är besjälat av högre syften och mänsklighetens framåtskridande, och de obekväma bakslag och irriterande skoskav mötet med verkligheten och människans svårtämjda natur givit har man av förståeliga skäl velat hålla ifrån sig. För projektet kommer att lyckas, om man bara fortsätter lite till. Hoppas och ignorerar vetenskap och fakta lite till.

Känns förloppet igen? Visst gör det det. Det är samma principer som präglat så gott som samtliga ideologiskt drivna projekt där målet varit att föra mänskligheten framåt och uppåt. Bort från det gamla, trånga och inskränkta. Patrull stöts dock osvikligen på om projektet inte är tillräckligt förankrat i verkligheten, genom beaktande av och respekt för faktiska förhållanden, möjligheter och begränsningar. Och så har givetvis skett även denna gång, och det är synligt för var och en varje dag. Det manifesteras i samhällsdiskussionen, som oavsiktligen till närmare 100% kretsar kring frågor som direkt eller indirekt är kopplade till “projektet”. Och dessa frågor är till närmare 100% relaterade till olika typer av problem. Man har helt enkelt, på för denna typ av projekt typiskt manér, fått allvarliga problem under projektexekveringen.

Problemen rör lågt humankapital, arbetslöshet, dåliga skolresultat, kriminalitet, förtryck, kulturkrockar, segregation, korruption samt religiösa och kulturella angrepp på stat och individ. Allt detta kostar, både i reda pengar och i mjuka men avgörande värden. Och det kostar mycket. Det är brutalt att framställa det så, ja. Men så förhåller det sig till stor del, och det är redovisat i en uppsjö utredningar, statistik och i samhällets kollektiva diskussion. Jag lägger inte tid på att redovisa sådant igen, utan uppmanar den intresserade att själv söka upp informationen.

Man kan diskutera varför det ser ut som det gör, man kan vägra acceptera det, man kan “inte känna igen sig i beskrivningen”, man kan hoppas på att samma fallerade metoder skall fungera imorgon, osv. Inget av detta fungerar dock för att möta en situation som gått från bekymmersam till att vara en fundamentalt mäktig kraft, vilken om inget görs av allt att döma kommer att så fundamentalt förändra samhället att det kommer att bli något närmast oigenkännligt. Och det kommer definitivt inte att gå att återställa i efterhand, om någon med facit i hand nu skulle vilja det.

Det är alltså hög tid att välja väg och exekvera utifrån det valet nu, vare sig vi vill det eller ej. För att lyckas med det krävs dock nya angreppssätt och jag kommer nedan att dela med mig av mina tankar och förslag kring dessa.

Strategi för framgångsrika beslutsprocesser

När man befinner sig i en situation finns det en begränsad uppsättning strategier man kan använda sig av för att långsiktigt framgångsrikt ta beslut och navigera. Principiellt ingår följande komponenter:

 1. Situationsanalys. Hur ser situationen de facto ut? Vilka sakförhållanden föreligger?
 2. Situationsutvärdering. Är situationen tillfredsställande? Vill jag på kort eller lång sikt förändra den?
 3. Målformulering. Vilket nytt tillstånd vill jag nå? Finns det flera tillstånd som skulle kunna vara tänkbara mål?
 4. Metodformulering. Hur gör jag för att nå önskat eller önskade tillstånd?
 5. Slututvärdering. Vad talar för och emot respektive tillstånd? Är vissa tillstånd i realiteten onåbara eller för kostsamma att nå? Är tillstånd i konflikt med varandra? Revidera möjligen, genom att gå till 3.
 6. Exekvering. Om övriga steg genomförts tillfredsställande är det nu möjligt att genomföra planen för att nå det eller de önskade tillstånden.

Det som slår en med en ordnad processbeskrivning som den ovan är hur olik den är de processer med vilka centrala delar av det svenska samhället styrts under många decennier. Av sex steg har man som regel hoppat rakt in i 3 och på basis av fritt ideologiserande, utan nämnvärd koppling till analys, hoppat vidare direkt till 6 och börjat exekvera. En sådan strategi har av naturliga skäl oddsen emot sig. Och mycket riktigt har den förutom i “situationen på marken” också resulterat i en del anmärkningsvärd kritik. När Riksrevisionen t.ex. granskade regeringens förslag på migrationsområdet 2004-2015 år fann de fullständigt häpnadsväckande brister:

“Granskningen visar att endast ett fåtal av de granskade propositionerna och beredningsunderlagen redovisar konsekvenser på ett sätt som motsvarar kraven som anges i gällande styrdokument. Exempelvis uppfylls kraven på heltäckande och långsiktig ekonomisk analys sällan och i mer än hälften av fallen saknas beskrivningar av möjliga kommunala konsekvenser. Analyserna presenteras ofta kortfattat och utan bakomliggande antaganden eller beräkningar.”

Hur kan detta överhuvudtaget ske i landets högsta förvaltning? Man har alltså fullständigt åsidosatt basal professionalism i frågor av avgörande betydelse för Sveriges framtid. Missförhållanden av denna dignitet uppstår inte i ett vakuum, utan speglar av allt att döma djupa missförhållanden hos både våra etablerade partier och regeringskansliet, med nästan 5000 anställda. Samma tendenser kan också ses på andra myndigheter, inte minst Migrationsverket. Och inget av detta har fått några nämnvärda konsekvenser.

Jag tänkte att vi skulle undvika att bete oss på samma sätt, utan tvärtom behandla i detta fallet migrationsfrågan med den respekt både den och det svenska folket förtjänar. Det innebär att följa principerna i processen ovan, ha ett långsiktigt perspektiv och att föreslå verksamma strategier och åtgärder snarare än besvärjelser och fromma förhoppningar.

Att tackla migrationskomplexet

Vi kommer att behandla följande områden, vilka jag bedömer som mest relevanta.

 1. Ekonomi
 2. Humankapital
 3. Arbete
 4. Kultur och religion

För att det hela inte skall bli för omfattande kommer fokus att ligga på strategier, principinriktningar och centrala förslag snarare än på detaljer. Och, vi kommer att koncentrera oss på saker som etablerade partier inte redan (sent omsider) kommit fram till. Frågor rörande brottslighet lämnas därhän för att istället behandlas vid ett senare tillfälle.

Ekonomi

Asylrelaterad migration som den sett ut sedan 1990-talet kostar pengar. Mycket pengar. Det har samtliga granskningar som gjorts kommit fram till. Den senaste omfattande studien har gjorts av Joakim Ruist för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) [1] och kom ut i maj 2018. Enligt den förväntas de som asylinvandrar till Sverige idag leva i landet under i genomsnitt 58,3 år och utgöra en nettokostnad för Sveriges offentliga finanser om i genomsnitt 74 000 kronor per år. Det innebär en genomsnittlig livstidskostnad om drygt 4,3 miljoner kronor per individ. De med bäst s.k. integrationspotential beräknas kosta i genomsnitt 53 000 kr per år och de med sämst 94 000 kr per år. I det sistnämnda fallet blir med genomsnittlig livslängd i Sverige livstidskostnaden nästan 5,5 miljoner kr per individ.

Studien beräknar också en genomsnittlig offentlig kostnad för Sveriges flyktingpopulation som den såg ut 2015, och den är 60 000 kr per individ och år. För att illustrera magnituden i detta, låt oss överslagsberäkna den ungefärliga totalkostnaden för alla som asylinvandrat till Sverige sedan 1980. De är 1 665 000 till antalet. Låt oss anta att de lever här i genomsnitt 55 år till en offentlig kostnad om 60 000 kr per individ och år. Det ger en totalsumma om nästan 5500 miljarder kr, vilket t.ex. skulle räcka till att finansiera hela rättsväsendet i över 120 år.

Man återfinner förstås dessa kostnader i den faktiska offentliga ekonomin, som redan och delvis på grund av asylinvandringens kostnader inlett resan mot ett mycket problematiskt läge. Som figur 1 visar kommer kommuner och landsting att gå med kraftiga underskott från 2020 och framåt ifall de inte får tillskott av pengar, alternativt kapar i kostnader [1].

SKL_2018_Kommun_Landstring_resultat_-2021
Figur 1

En specifik kategori samhällskostnader som är värd att nämnas speciellt, mycket på grund av att den aldrig diskuteras, är den som rör de indirekta och sociala aspekterna av den omfattande invandringen. Ett känsligt ämne många inte ens verkar förstå existerar. Hur mycket kostar t.ex. undanträngningseffekter på bostadsmarknaden samhället? En till signifikant del bidragsförsörjd asylinvandrarpopulation bebor ett mycket stort antal lägenheter, inte minst i våra storstadsområden. Lägenheter som hade varit värdefulla för arbetande och studerande medborgare på en illa fungerande bostadsmarknad.

Hur mycket kostar den otrygghet som krupit in hos framförallt kvinnor i vårt land? Vad kostar det att någon eller ett par miljoner kvinnor varje dag undviker att röra sig fritt i samhället? Hur mycket kostar det faktum att stora delar av samhället är upptaget av diverse problem relaterade till asylinvandringen istället för att verka för att samhället i övrigt skall fungera och förbättras? Det rör sig totalt sett om enorma belopp och det behöver belysas ytterligare.

Humankapital

Frågan om utbildning av asylinvandrare kommer ofta upp som en nyckellösning på utanförskapsproblematiken. Frågan är dock om det är realistiskt att tro att det skall gå att utbilda dem som kommit via asylsystemet till en nivå som är gångbar på svensk arbetsmarknad. Ett perspektiv som är relevant är hur gamla de som kommit är. Figur 2 visar åldersfördelningen hos utlandsfödda från i sammanhanget relevanta länder.

Utrikes födda efter år, födelseland och ålder_7_stora_MENA+-länder
Figur 2

Sammantaget är ca. 90% av de utlandsfödda 15 år eller äldre och drygt 80% är 20 år eller äldre. I kombination med gruppens överlag mycket låga utbildning vid ankomst till Sverige är det inte realistiskt att anta att någon större andel kommer att klara att uppnå en utbildningsnivå som är gångbar i Sverige. Detta kompliceras ytterligare av svaga kunskaper i det svenska språket, vilket inte minst föranleds av dåliga SFI-resultat. Figur 3 [3] visar att i Sveriges mest utsatta områden klarade år 2012 bara knappt 34% SFI-undervisningen med godkända betyg.

Moder_Svea_Glömde_SFI
Figur 3

Vad gäller den svenska skolan i stort är frågorna kring exakt hur skadlig den relativt låga kvalitén är i stort sett outredda. Som jag 2016 påpekade i min text om Sveriges utsikter som kunskapsnation råder det dock en oroväckande diskrepans mellan svenskars nuvarande levnadsstandard och den nivå på vilken landets elever presterar. Läsåret 2014/2015 fick t.ex. 12% av niondeklassarna med utländsk bakgrund underkänt i samtliga av ämnena svenska, engelska och matematik. För elever med minst en inrikes född förälder vad andelen 2%. Och detta har pågått länge.

Arbete

Den egentliga situationen på den svenska arbetsmarknaden är mycket svår att få något ordentligt grep om, och det beror till största delen på att det inte finns ordentlig statistik på området. Det kan tyckas orimligt att det skulle vara så, men med de obfuskerande mätetal som används i svensk officiell statistik är det i praktiken inte möjligt att få god information om basala förhållanden kring individers egna försörjning. Problemet är att termer som “sysselsättning” och “arbetslöshet” tekniskt är definierade på sätt som gör att de inte ger en god bild av situationen. Det räcker t.ex. med att jobba en timme i veckan för att inte räknas som arbetslös utan som sysselsatt. Dessutom kan den timmen vara betald av staten genom olika former av jobbidrag [4]. Det hela blir alltså förskönande. Skulle man istället t.ex. se till graden av självförsörjning skulle bilden bli rejält annorlunda och de siffror som då skulle torna fram skulle sannolikt chockera.

Även de förskönade siffrorna är dock tillräckligt bekymmersamma för att föranleda vidare bryderier om sakernas tillstånd och hållbarheten på den svenska arbetsmarknaden. Figur 4 [5] visar skillnaden i s.k. förvärvsfrekvens mellan inrikes och utrikes födda. Skillnaden är som synes avsevärd, även över tid.

Förvärvsarbetande_Inrikes_Utrikes_Massutmaning
Figur 4

Professor Jan Ekberg resonerade i en ESO-rapport från 2009 [6] kring vid vilken sysselsättningsgrad invandrarbefolkningen skulle bära sina egna kostnader i den offentliga sektorn. Hans slutsats var att deras sysselsättningsgrad för det skulle behöva öka med 15 procentenheter jämfört med 2006 års nivå. I ESO-rapporten från 2018 [1] resonerar Ruist kring utsikterna för att asylinvandrare framöver skulle klara att bära sina egna offentligfinansiella kostnader, men konstaterar att det framstår som “en helt orealistisk ambitionsnivå” (s. 79).

En intressant aspekt för Sveriges vidkommande är att jämföra inrikes och utrikes föddas skillnad i sysselsättning mellan olika länder. Figur 5 [5] korrelerar den med skillnaden i kunskaper:

Sysselsättningsgap_kunskapsgap_OECD_Massutmaning
Figur 5

Sverige utmärker sig som extremt i att ha både det högsta sysselsättnings- och kunskapsgapet i OECD. Detta visar att vi har tagit emot många invandrare med lågt humankapital och att vi föga oväntat inte lyckats få in dem på arbetsmarknaden. Notera också sambandet mellan de två dimensionerna även i  flertalet andra länder.

Kultur och religion

Frågorna rörande asylinvandrares kultur och religion, hur de påverkar och påverkas av värdsamhället, är troligen de mest tabubelagda av samtliga i invandringsdebatten. Under hela 2000-talet och fram till nyligen var detta något som om det alls kom upp avfärdades som myter alternativt avgrundsnazism. Detta är i sig anmärkningsvärt undermåligt, då det finns enorma mängder odisputerad kunskap som konstaterar vikten av dessa frågor, inte minst i mötet med drastiskt annorlunda majoritetskulturer.

Signifikanta värden som karaktäriserar de samhällen asylinvandrare främst kommit ifrån de senaste ca. 20 åren innefattar

 1. Kollektivism (religiös och social)
 2. Traditionalism (könsroller)
 3. Svag tilltro till staten som bärande samhällsinstitution
 4. Hög grad av religiositet, samhällspåverkande

Den svenska majoritetskulturens värden på motsvarande områden är

 1. Individualism
 2. Progressivism
 3. Stark tilltro till staten som bärande samhällsinstitution
 4. Låg grad av religiositet. Ej samhällspåverkande

Den svenska majoritetskulturens och asylinvandrarnas värden står alltså i fullständig motsats till varandra. Det är är alltså inte förvånande att friktion och konflikt uppstår. Detta yttrar sig på en mycket stor mängd olika vis, varav signifikanta är

 • Utbrett hedersförtryck. Omfattningen av detta har de senaste åren lyckligtvis börjat uppmärksammas. Jag själv gjorde det 2016, då jag uppskattade antalet drabbade unga i Sverige till ca. 125 000.
 • Jämförelsevis utbrett motstånd mot jämställdhet, sexuella minoriteter, social frigjordhet etc.
 • Informella samhällsstrukturer vid sidan om det statliga. Här ingår klan/etniskt baserade strukturer, parallella rättsväsen (sedvanerätt), svart ekonomi och korruption av olika slag.
 • Utbredd religiös övertygelse som inkräktar på sådant som i det svenska majoritetssamhället generellt ses som sekulärt. Detta rör främst frågor kring statens funktion, lagstiftning samt individens frihet.

Dessa motsatsförhållanden och konflikter blir av allt att döma i ökande grad problematiska och omfattande i takt med att de olika grupperna närmar sig varandra i storlek och integrationen fortsätter att vara otillräcklig.

Framtidens invandringspolitik – målsättningar och metoder

En avgörande fråga som aldrig ställs i samhällsdiskussionen och då givetvis ännu mindre besvaras är vad vi egentligen har som mål för samhället relaterat till asylinvandringen. Vi kan tydligt konstatera att effekterna på samhället varit stora och att då inte ha haft ett ordentligt definierat syfte är inte ansvarsfullt eller seriöst. Vi behöver alltså definiera målsättningar, dels för framtida asylinvandring och dels för hur vi skall hantera de effekter som uppkommit av den hittillsvarande.

Låt oss börja med den framtida asylinvandringen. Som jag nämnde i Sverige år 2040 – multikulturell framgång eller något helt annat?, har demonstrerat ovan, lyfte i MED:s SvD-artikel från 2016, samt finns indirekt dokumenterat i samhällsdiskussionen skulle det få fundamentalt destruktiva konsekvenser att fortsätta med storskalig asylinvandring. Med tanke på att detta redan fortgått väldigt länge finns bara en rimlig målsättning: totalt asylinvandringsstopp under överskådlig framtid.

Den svårare frågan är vad som är en rimlig målsättning för att hantera konsekvenserna av den storskaliga asylinvandring som redan skett. Här finns ett spektrum som sträcker sig från organisk utveckling (“låt-gå”) till fullständig reversering av de negativa konsekvenser asylinvandringen haft. Låt oss se detta som en skala 1-10.

För att definiera en rimlig målsättning behöver vi överväga vilka medel och vilka metoder som rimligen skulle behöva tas i bruk för att uppnå målet. För att uppnå 10 skulle bl.a. renodlat auktoritära och icke-demokratiska metoder behöva användas, så det är både praktiskt och etiskt orimligt. Om vi skulle utnyttja de verktyg som idag finns tillgängliga maximalt skulle vi å andra sidan sannolikt inte kunna nå tillräckligt långt för att det skulle ha någon avgörande positiv effekt (säg 3 på skalan). Istället behöver vi balansera mellan att nå en avgörande positiv effekt (5-6 på skalan) och bruk av rimliga metoder. Min bedömning är att vi behöver ta mer okonventionella och auktoritära metoder i bruk än vad vi gjort hittills, vilket är försvarbart givet den ytterst allvarliga situationen samt den markant positiva effekt det bör resultera i. I flera fall är det också metoder som redan används i jämförbara länder.

Ekonomi, humankapital och arbete

Det övergripande problemet vad gäller dessa tre områden är att det helt enkelt inte är långsiktigt hållbart med de ekonomiska konsekvenser den omfattande asylinvandringen resulterar i.

Sålunda måste vi börja med det värdegenererande: asylinvandrarnas humankapital. Här gäller det att maximera varje invandrares potential, och grundläggande för samtliga behöver vara det svenska språket. Alla skall göra sitt yttersta för att lära sig svenska, och detta skall gälla samtliga med asylbakgrund i Sverige, även medborgare. Skälet till att inkludera även medborgare är enkelt, men tas ändå aldrig upp i debatten: En stor majoritet av de utlandsfödda med asylbakgrund har redan svenskt medborgarskap, se figur 6.

Utrikes_födda_Utl_medborgare
Figur 6

Språkförslag som nu läggs fram av övriga partier inriktar sig på nyanlända, och missar därmed 99% av den nödvändiga målgruppen. Riktas de enbart mot icke-medborgare missar man runt 75% av målgruppen, vilket även det är oacceptabelt.

Krav behöver alltså upprättas på att samtliga utrikesfödda med asylbakgrund efter sin yttersta förmåga skall lära sig svenska. Det är också rimligt att kräva att ansvaret för att tillägna sig kunskaperna faller på den egna individen. Kunskapsinhämtningen kommer med andra ord inte att bekostas av det offentliga. För att motivera och betona vikten av inhämtningen kommer de som inte bedöms ta sitt ansvar för den att drabbas av sanktioner i form av reducerade bidrag, i den mån sådana förekommer.

Samma metod kan brukas även för andra kunskapsområden, i de fall där en individ bedöms ha möjligheter att tillägna sig värdefull kunskap som skulle möjliggöra egen och god försörjning.

En annan angreppspunkt för att minska de offentliga kostnaderna är att ge skattelättnader åt människor med riktigt låga inkomster. På detta vis reduceras kostnaden från 100% då en person inte jobbar alls till <100% då personen iallafall bidrar till en viss del av sin egen försörjning. Utöver detta behöver bidragsnivåerna vid icke-arbete ses över och dras ned för att stimulera att människor iallafall till viss del börjar bidra till sin egen försörjning.

Skolresultaten måste inte minst för barn och unga med asylbakgrund förbättras. Detta är komplicerat och problematiskt av flera skäl, inte minst på grund av stora potentiella kostnader och det faktum att pengar i vissa fall inte köper lösningar, iallafall inte tillräckligt snabbt. Det första som därför bör säkras är att sådant som kan göras med kort ledtid och utan stora investeringar också görs. En sådan åtgärd är att drastiskt höja ordningsnivån och graden av disciplin i skolmiljön. Lärare skall ha nödvändiga befogenheter och uppbackning för att tillse detta, och det skall kompletteras med personal som har särskilt fokus på frågorna (ordningsvakter skall vid behov sättas in).

Undervisningen behöver återgå till att utgöras av beprövade och vetenskapligt belagda tekniker som man vet fungerar. Bristfällig svenska skall inte tolereras bland eleverna. Religiösa inslag under skoldagen skall inte vara tillåtna om de kan anses motverka demokrati- frihets- och jämlikhetsaspekter.

Ett helt centralt faktum som måste börja inses och diskuteras är att det kommer att finnas en mycket stor mängd människor vilka Sverige aldrig kommer att kunna erbjuda ett rimligt liv. Och de kommer inte heller att kunna erbjuda Sverige något långsiktigt konstruktivt. Detta kan manifestera sig socialt, kulturellt, ekonomiskt eller genom en kombination av dessa. Förhållandet medborgare/stat fungerar helt enkelt inte, och det kommer att bli avgörande för Sverige att kunna hantera detta på ett för båda parter konstruktivt sätt. Och precis som i privatlivet är en konstruktiv utväg ofta skilsmässa.

Sverige skall därför erbjuda människor där förhållandet individ/stat inte fungerar möjligheten att lämna landet för att kunna starta om någon annanstans där förutsättningarna är bättre. Denna omstartsmöjlighet skall utgöras av ett ekonomiskt engångsstöd som utbetalas när individens svenska medborgarskap upphör. Det kommer sedan inte att gå att återfå medborgarskapet, att ansöka om asyl i Sverige eller dylikt. Med tanke på de typiskt stora offentligfinansiella livstidskostnader dessa människor står för (vilka redogjordes för ovan), är det en stor besparing för Sverige även då det ekonomiska stödet är stort – åtskilliga hundratusentals kronor eller mer per individ. Ett frikostigt ekonomiskt stöd är också ett kraftfullt incitament för att genomföra det uppbrott både individ och stat gynnas av.

Kultur och religion

Med tanke på det värdemässiga motsatsförhållande som råder mellan svensk majoritetskultur och asylinvadringskulturerna, samt den pågående demografiska utvecklingen, är det ett centralt förhållande som behöver tas in: det kommer inte att gå att skapa ett harmoniskt samhälle med de förutsättningarna. Det skulle möjligen gå att skapa ett flertal parallella och separata samhällen på svenskt territorium, men inte ett. Detta är ett för många provocerande och rent hädiskt uttalande, men erfarenhet och utfall, inte minst globalt, tyder starkt på att det är sant.

Givet att vi vill fortsätta ha ett Sverige, snarare än flera parallella, vad innebär då detta? Jo, det innebär att Sverige måste välja väg. Det är utsiktslöst att fortsätta hoppas och tro att det värdemässiga motsatsförhållandet magiskt kommer att upplösas. Det finns inget reellt som pekar på att det kommer att hända. Tvärtom fördjupas klyftorna mellan dessa diametralt olika samhällsmodeller kontinuerligt.

Sverige måste alltså på ett principiellt plan välja mellan en av de två samhällsmodellerna och implementera konkret politik som konsekvent reflekterar det vägvalet. Och, i och med att den traditionellt svenska kulturen representeras av en majoritet av landets befolkning är det naturligt att valet faller på den samhällsmodellen. Nedan följer ett urval av förslag som reflekterar det vägvalet:

 • Svenska skall uteslutande användas i arbetet av alla anställda vid samtliga offentligfinansierade verksamheter.
 • Samhällsinformation av myndigheter och andra offentliga instanser skall endast erbjudas på svenska.
 • Hedersförtryck skall kriminaliseras med fängelse i straffskalan och samhällets förmåga att bekämpa det skall stärkas avsevärt.
 • Religiösa samfund och övriga föreningar där ett öppet, fritt och jämställt samhälle motarbetas skall hindras från att uppföra byggnader för sin verksamhet. De skall också kunna hindras från att hyra eller köpa lokaler.
 • Religiösa samfund samt övriga föreningar och sammanslutningar som i sin kollektiva gärning bekämpar det fria och demokratiska samhället skall förbjudas och upplösas. Medlemskap skall kriminaliseras.
 • Samhällets förmåga att bevaka samfunds, föreningars och individers förehavanden för att bryta ner samhället skall stärkas avsevärt.

Diskussion

Det helt centrala för Sveriges fortsatta utveckling är att samhällsdiskussionen rörande ovan behandlade frågor omgående når en saklig och realistisk nivå, där illa grundade förhoppningar, faktafrånvändhet och ovetenskaplighet ersätts med motsatserna. Det är mycket anmärkningsvärt att ett så omfattande projekt som asylinvandringen inte varit föremål för en mer seriös debatt och analys. Faktum är att så gott som ingen i Sverige pratar om frågan asylinvandring på lång sikt, och ingen gör det i någon mer fullständig bemärkelse. De få offentliga personer som egentligen berört frågan alls är Lars Åberg, Malcom Kyeyune, Tino Sanandaji och Thomas Gür, och endast de två senare har skrapat på ytan vad gäller åtgärder. De etablerade politiska partierna är inte på banan alls, med undantag av SD som dock inte har någon mer kvalificerad analys eller något riktigt genomarbetat åtgärdsprogram.

Här är alltså Sveriges nästa nödvändiga, centrala uppgift och förhoppningsvis bidrar detta inlägg till att öka medvetenheten om det.


Fredric Morenius


Referenser

[1] https://eso.expertgrupp.se/rapporter/tid-for-integration/
[2] https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-541-7.pdf
[3] http://www.verdandi.se/wp-content/uploads/2015/11/Rapport_Fo%CC%88rorterna-som-Moder-Svea.pdf
[4] https://www.scb.se/contentassets/8ab23deb3310477a9dad083750ec0355/begrepp-och-definitioner-aku.pdf
[5] https://tino.us/product/massutmaning/
[6] https://eso.expertgrupp.se/rapporter/20093-invandringen-och-de-offentliga-finanserna/

Enter a caption

 

7 thoughts on “Sveriges invandringspolitik – handlingsplan i en ödesfråga”

  1. Lysande och självklart. Du tar på obetald tid fram det politiker och journalister vägrar trots lön. Bra! Ser fram emot att läsa mer.

   Liked by 1 person

 1. Vi behöver invandring! Det fattas folk till mycket i Sverige. När dessa har lärt sig språket mm så kommer de att göra stor nytta. Se bara inom vården där det finns många fd flyktingar i arbete.

  Like

  1. Fast…orsaken till att det fattas personal i Sverige idag är ju för att befolkningen så drastiskt har ökat. Samtidigt, precis som Fredric poängterar, har inte dessa migranter den utbildning som krävs för att fylla upp de tjänster som måste tillsättas för att hantera den ökade befolkningen. Det är ett självgenererande, och av politikerna skapat, problem helt enkelt.

   Det är inget konstigt med det. Sverige är ett av världens modernaste land med mycket höga kompetenskrav för att fungera på arbetsmarknaden. Vårt välfärdssystem är totalt väsensskilt från de i princip totalt frånvarande motsvarande system i migranternas hemländer.

   De människor som senaste åren immigrerat kommer från några av världens mest outvecklade länder. Givetvis kan dessa människor inte förväntas ha den kompetens som krävs för att fylla de kompetensluckor som vårt svenska utbildningssystem är till för att fylla.

   En drastisk befolkningsökning innebär behov av fler läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, poliser, socialsekreterare, lärare, förskollärare, bostäder, vägar, järnväg, skolor och därmed ingenjörer, byggarbetare IT-experter och allt däremellan.

   Vad som idag sker är att samma svenskutbildade personal får allt större befolkning att ge samma service. Vilket givetvis inte är långsiktigt möjligt.

   Lösningen är givetvis inte att ta in ännu fler outbildade människor i Sverige. Det kommer bara öka problemet, ett problem som redan idag satt våra system nära bristningsgränser.

   Like

  2. Enligt beräkningar så kan det ske 2060 och därefter. Sorry ni som är födda före 2040, ni kommer betala.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: